20201216_005918.jpg

 MASS TIMINGS

Sunday
6.30am – Kannada
7.45am – English
9.00am – Tamil
10.15am – English

4:00pm - Malayalam Adoration/Mass

6:00pm - English


Weekdays/Saturday
6.30am – English
6.00pm – English

 

PARISH CLERGY

Fr Balraj R.jpg

FR. BALRAJ R

Parish Priest

Fr David Kumar.jpeg

FR. DAVID KUMAR

Asst. Parish Priest